Περιουσιολογιο - εμμεσες τεχνικες ελεγχου και νεο ποινολογιο

Τιμή:49.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08/01/2015, Σελίδες 460

Η μελέτη ξεκινάει με την νέα πλέον στόχευση των φορολογικών ελέγχων (fiscal audit), η οποία δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε νομικά πρόσωπα και οντότητες αλλά ασχολείται επιστάμενα με τα φυσικά πρόσωπα και τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους μέσω των έμμεσων τεχνικών ελέγχου. Η αναγκαστική εμπλοκή των Τραπεζικών Ιδρυμάτων τόσο στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, όσο και σε ελέγχους εισοδήματος προερχόμενους από άλλους λόγους (εισαγγελικές εντολές, εμβάσματα αλλοδαπής, διάφορες λίστες κλπ.), κάνει υποχρεωτική την ανάλυση των πρακτικών που εφαρμόζουν αυτά ως προς τον έλεγχο «καθαρότητας» του χρήματος που διακινούν.

    Επειδή φυσικά ο έλεγχος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να υφίσταται, εξετάζεται το θέμα διαχρονικά και με βάση το εκάστοτε υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ότι η παραγραφή του δικαιώματος του φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη χρονικά, με συνέπεια να υφίσταται διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο και εγκύκλιες διαταγές για τα ελεγχόμενα φορολογικά έτη.

    Το βιβλίο ασχολείται επί πλέον με την αναλυτική εξέταση των θεμάτων του φορολογικού πιστοποιητικού και του υφιστάμενου ποινολογίου βάσει του Ν. 4174/2013 όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με τον Ν. 4337/2015 με τον οποίον επαναπροσδιορίστηκε η έννοια και τα όρια του «φορολογικού εγκλήματος». Γίνεται αναλυτική αναφορά στην υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων με την πρόσφατη ηλεκτρονική μορφή τους που ουσιαστικά αποτελούν το «περιουσιολόγιο» των υπαγομένων αρχικά στην υποβολή και στη συνέχεια του συνόλου των φορολογουμένων. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τα μέσα που διαθέτει ο φορολογούμενος για να αμφισβητήσει τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από την φορολογική αρχή, αναπτύσσοντας την ειδική διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής.  

σελίδες 460

Τιμή:49,00€