ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (6η έκδοση)

Τιμή:45.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 10/10/2015, Σελίδες 628

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

• Περί ομίλων επιχειρήσεων

• Περί των συμμετοχών και της αποτιμήσεώς τους Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις-Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) Αρθρα 31 έως 36 Ν.4308/14

• Κατηγορίες ομίλων - Προϋποθέσεις καταρτίσεως ενοποιημένων λογαριασμών 

• Αρχές και κανόνες ενοποίησης άρθρο 34

• Διαφορές ενοποίησης - Δικαιώματα μειοψηφίας - ίδιες μετοχές

• Η λογιστική των διαφορών ενοποίησης

• Ίδιες μετοχές μητρικής και θυγατρικής

• Δικαιώματα μειοψηφίας

• Αρχές καταρτίσεως ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

• Πάγια εφαρμογή μεθόδων ενοποίησης

• Απάλειψη ενδοεταιρικών συναλλαγών

• Μέθοδοι αποτίμησης - Αναβαλλόμενη φορολογία - διαφορές φόρου εισοδήματος

• Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις - Εμφάνιση στις Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

• Προσάρτημα και έκθεση διαχειρίσεως Έλεγχος και δημοσιότητα των ενοποιημένων λογαριασμών. Άρθρα 107-109 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:

• Διανομή μερισμάτων - Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών θυγατρικών επιχειρήσεων

• Υπόλοιπο ζημιών θυγατρικών επιχειρήσεων

• Αύξηση και μείωση ποσοστού συμμετοχής της μητρικής στην θυγατρική επιχείρηση

• Προσθήκη νέας θυγατρικής

• Ενοποίηση καθέτου, μικτού, συνθέτου, οριζοντίου και αμοιβαίων συμμετοχών ομίλου

• Ενοποίηση θυγατρικής εξωτερικού

• Φορολογία Διεθνών Ομίλων  

• Εργατικά θέματα ομίλων

• Συγκριτικά στοιχεία ενοποιημένων καταστάσεων 

• Υπόδειγμα προσαρτήματος ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

• Έννοια ομίλου - Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Αποτίμηση συμμετοχών

• Επιχειρήσεις υπόχρεες και εξαιρούμενες της ενοποίησης

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝ

• Ίδρυση θυγατρικών

• Αγορά θυγατρικών

• Αγορά συγγενών επιχειρήσεων

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:

• Ενδοεταιρικά κέρδη (ή ζημίες) λόγω πώλησης περιουσιακών στοιχείων από τη θυγατρική στη μητρική

• Ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα λόγω πώλησης υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου

• Ενδοεταιρικά κέρδη (ή ζημίες) λόγω πώλησης περιουσιακών στοιχείων από τη θυγατρική στη μητρική

• Ενδοεταιρικά μερίσματα πληρωτέα - εισπρακτέα

• Ενδοεταιρικές απαιτήσεις - Υποχρεώσεις

• Ενοποίηση κάθετου ομίλου

• Αποτίμηση αξίας συμμετοχών

• Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων - κεφαλαιοποίηση υπεραξίας

• Εισφορά λειτουργικών κλάδων

• Δεύτερη και επόμενες ενοποιήσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

• Υποδείγματα ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει του Ν.4308/2014, Ε.Λ.Π..

 

σελίδες 628

10/10/2015

Τιμή:45,00€