Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 17η έκδοση (& Ν. 4336/2015)

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 24/06/2015, Σελίδες 400

ΧΡΗΣΤΟΥN. ΤΟΤΣΗΣ

• Κωδικοποίηση διατάξεων Ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.) μέχρι και το Ν. 4336/2015
• Αποφάσεις και εγκύκλιοι Υπ. Οικον. και Γ.Γ.Δ.Ε. κατ' άρθρο
• Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων του Ν. 1642/1986 προς τα άρθρα του Ν. 2859/2000
• Αλφαβητικό ευρετήριο και των τριών Κωδίκων

 

 

 

σελίδες 400

 

24/06/2015

Τιμή:40,00€