Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης I.F.R.S.
Τιμή:100.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 16/07/2007, Σελίδες 1264

GRANT THORNTON

Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων • Ενοποιήσεις επιχειρήσεων και υπεραξία • Πρότυπα σχετιζόμενα με ενσώματα και άυλα στοιχεία του ενεργητικού • Έσοδα - κατασκευαστικές συμβάσεις - αποθέματα • Συνδεδεμένα μέρη • Διακοπή δραστηριοτήτων, μείωση της αξίας και προβλέψεις • Φόροι εισοδήματος • Παροχές σε εργαζομένους και πληρωμές με βάση συμμετοχικούς τίτλους • Επιδράσεις συναλλάγματος - υπερπληθωριστικές οικονομίες • Χρηματοοικονομικά μέσα • Χρηματοοικονομική πληροφόρηση ειδικών κλάδων.

16/07/2007, σελίδες 1264