Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S.

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς I.F.R.S.
Τιμή:150.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 05/02/2009, Σελίδες 2160

GRANT THORNTON

Η αναθεωρημένη τρίτομη έκδοση, παρουσιάζει και αναλύει όλα τα εν ισχύ Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α., τις αναθεωρήσεις και τις τροποποιήσεις αυτών, καθώς και τις ισχύουσες Μ.Ε.Δ. και Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31/12/2008. Στις αναλύσεις κάθε Προτύπου περιλαμβάνονται και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του Προτύπου και των οποίων η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι μεταγενέστερη της 31/12/2008. Συγκεκριμένα σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται:
• το θεωρητικό πλαίσιο και οι απαιτήσεις κάθε Προτύπου
• πρακτικά παραδείγματα ως μέσο κατανόησης της θεωρίας, καθώς και σύνθετα παραδείγματα που έχουν αντιμετωπιστεί στην πράξη από ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις