Πρακτική εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των δήμων και κοινοτήτων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεών τους.

Πρακτική εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος των δήμων και κοινοτήτων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεών τους.
Τιμή:65.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 17/06/2009, Σελίδες 632

ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Μ., Διευθυντής Υπ. Εσωτερικών Ε.Σ.

Γενικές πληροφορίες και απόψεις επί της εφαρμογής του • Πρακτικές και θεωρητικές απόψεις επί της απογραφής έναρξης • Πληροφορίες επί της κατάρτισης του προϋπολογισμού με βάση το ευρώ • Ανάλυση διατάξεων βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων • Ανάλυση κατά κωδικό διπλογραφικού και κωδικό προϋπολογισμού εσόδων • Παράθεση νομίμων παραστατικών κατά κωδικό εσόδου • Ανάλυση διατάξεων ανάληψης δαπανών • Ανάλυση κατ' είδος δαπανών, κωδικό διπλογραφικού και κωδικού προϋπολογισμού • Παράθεση νομίμων δικαιολογητικών κατά κωδικό δαπάνης και κρατήσεων υπέρ τρίτων. Περιλαμβάνει: Κωδικοποιημένες και αναμορφωμένες τις διατάξεις: α) του Π.Δ.315/1999 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. α' βαθμού" (Φ.Ε.Κ. Α302/1999), β) του Β. Δ/τος του 1959 "Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινότητων" (Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Ο.Τ.Α.) και του τροποποιητικού Π.Δ/τος 923/1977 και γ) του Ν.3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" (Φ.Ε.Κ. Α114/2006) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, του τμήματος αυτού που αναφέρεται στην εν γένει οικονομική διοίκηση των Ο.Τ.Α. με τα παραστατικά στοιχεία των ομάδων 6 και 7 εσόδων και εξόδων προς εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Eισαγωγή - σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών - προδιαγραφές λογισμικού υπ.ες. - προδιαγραφή του έργου που θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο (λογ. γραφείο) 2. H απογράφη των περιουσιακών στοιχειών των Ο.Τ.Α. για την έναρξη εφαρμογής του διπλογραφικού λογ. Συστήματος 3. Η ιστορική διαδρομή της διαδικασίας ένωσης με την Ε.Δ.Κ. τότε και τώρα 4. Συσχετισμός του διπλογραφικού με το απλογραφικό λογ. σύστημα 5. Ομάδα 7η - οργανικά έσοδα κατ' είδος στο σκέλος εσόδων του δημ. ή κοιν. Προϋπολογισμού 6. Η ανάληψη και εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών δαπανών 7. Οργανικά έξοδα κατ' είδος - η πληρωμή των δαπανών των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

17/06/2009, σελίδες 632