ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Τιμή:60.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 15/1/2014, Σελίδες 700

ASTbooks

Το παρόν έργο επικεντρώνεται στην φορολογική μεταχείριση της ακίνητης περιουσίας, χωρίζεται σε 9 κεφάλαια και είναι ενημερωμένο με το Ν.4223/2013 (περί ΕΝΦΙΑ) και την ΠΟΛ.1013/7.1.2014.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται κατά άρθρο ο Α.Ν.1521/1950 "Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων", με παράθεση σχολίων, επεξηγήσεων, συνδεόμενων διατάξεων νόμου προς τις υπό ανάλυση διατάξεις, γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ και κυρίως δικαστικών αποφάσεων περί της πρακτικής εφαρμογής των σχετικών νόμων από την ελληνική δικαιοσύνη στις πραγματικές υποθέσεις που κρίθηκαν ενώπιον τους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Ν.2961/2001 "Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια" κατά άρθρο, εξίσου με παράθεση σχολίων, επεξηγήσεων, συνδεόμενων διατάξεων νόμου προς τις υπό ανάλυση διατάξεις, γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ και κυρίως δικαστικών αποφάσεων περί της πρακτικής εφαρμογής των σχετικών νόμων από την ελληνική δικαιοσύνη στις πραγματικές υποθέσεις που κρίθηκαν ενώπιον τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πλευρές του Ν.1078/1980 σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΜΑ της αγοράς πρώτης κατοικίας, του Ν.3091/2002 σχετικά με τον ειδικό φόρο ακινήτων και του Ν.2859/2000 για το χειρισμό σε σχέση με το ΦΠΑ.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις νομικές ρυθμίσεις που αφορούν τις εξωχώριες εταιρείες, με παράθεση σχετικών άρθρων του νόμου, σχολίων, επεξηγήσεων και παράθεση δικαστικών αποφάσεων που διαπλάθουν το εφαρμοστέο δίκαιο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται μια συνοπτική μεν, πλην περιεκτική εικόνα του νομικού καθεστώτος που διέπει τις κατασχέσεις, με παράθεση σχετικών άρθρων του νόμου, σχολίων, επεξηγήσεων και παράθεση δικαστικών αποφάσεων που διαπλάθουν το εφαρμοστέο δίκαιο.

Στα κεφάλαια αυτά, ενίοτε, παρατίθενται και πρακτικά παραδείγματα, πέραν των όσων νομολογούνται στις εκτεθείσες δικαστικές αποφάσεις, συναφείς Πολ και χρήσιμη αρθρογραφία.

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται ο νεοψηφισθείς Ν.4223/2013 περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με πλήρη ανάλυση και πρακτικά παραδείγματα, καθώς και οι αλλαγές που αυτός επέφερε σε άλλους νόμους. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του άρθρου 32 του Ν.3842/2010, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει για τις

ανάγκες του ΕΝΦΙΑ και με βάση αυτό υπολογίζεται η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των κυριότερων σημείων της φορολογίας εισοδήματος σε σχέση με τα ακίνητα. Σημειώνεται ότι λόγω της αντικατάστασης του Ν.2238/1994 από το Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), παρατίθενται και οι δύο νόμοι που αφορούν σε φορολογικά έτη που έχουν αρχίσει πριν ή μετά την 1/1/2014 αντίστοιχα. Επιπλέον, παρατίθενται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 για τη χρήση 2013.

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) που αφορούν στα ακίνητα, όπου μεταξύ άλλων αναλύεται ο προσδιορισμός και είσπραξη του φόρου, καθώς και ενδεχόμενες κυρώσεις λόγω μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιέχεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες χορήγησης του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στο έντυπο Ε9, όπου παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες, παραδείγματα και εφαρμογές για τη συμπλήρωσή του, καθώς και για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

15/1/2014, σελίδες 700