Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων
Τιμή:55.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 27/09/2014

Χρήστου Ν. Τότση

-- Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (Α.Ν.1521/1950) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4254/2014)

-- Φορολογία Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση Ακινήτων ('Αρθρα 33 Ν.2238/1994 & 41 Ν.4172/2013)

-- Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρα 27-50 Ν.3842/2010) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4276/2014)

-- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρο 24 Ν.2130/1993) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4262/2014)

-- Ειδικός Φόρος επι των Ακινήτων ('Αρθρα 15-18 Ν.3091/2002) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4262/2014

-- Δήλωση Στοιχείων και Περιουσιολόγιο Ακινήτων ('Αρθρα 23, 23Α Ν.3427/2005) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4286/2014)

-- Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ('Αρθρα 5-19 Ν.3634/2008)

-- 'Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Υποπαρ. Α7 Ν.4152/2013)

-- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ('Αρθρα 1-13 Ν.4223/2013) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4286/2014)

-- Αλφαβητικά Ευρετήρια

27/09/2014